I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GUMNISKA MAŁYCH

Wójt Gminy Małdyty na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz.U z 2018 r., poz. 2096 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 )

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Małdyty, położonej w Gumniskach Małych, obręb Leśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 117/13 o pow. 0,0030 ha. – tereny zabudowane B – 0,0030 ha. opisanej KW nr EL2O/00012980/0 z przeznaczeniem pod zabudowę budynkiem gospodarczo-składowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Czynsz wywoławczy wynosi 12,00 zł. w stosunku miesięcznym, wadium 2,00 zł., minimalne postąpienie  2,00 zł. Do czynszu dzierżawnego uzyskanego w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Przetarg na dzierżawę nieruchomości odbędzie się dnia 28 grudnia 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Małdyty, pokój nr 5.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości określonej powyżej w gotówce w kasie tut. Urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy Małdyty, konto nr 20 8843 0003 0020 00222000 0080, gdzie ma wpłynąć najpóźniej do dnia 24 grudnia 2018 r.  Umowa na czas określony do dnia 31 grudnia 2021 r. .

O terminie i miejscu zawarcia umowy osoba ustalona jako kandydat na dzierżawcę nieruchomości, zostanie powiadomiona w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Czynsz płatny będzie w terminie do dnia 15 września każdego roku począwszy od 2019 r. w kasie Urzędu Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10 bądź na konto Urzędu Gminy Małdyty nr 06 8843 0003 0020 0022 2000 0041

Wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości ponosił będzie dzierżawca.Osobie, która wygra przetarg wadium zostanie wliczone na poczet czynszu. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.                                                

     Wszelkie informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Małdyty, pokój nr 5, Tel. 897586124 wew. 38.

                                                                                                                                           Wójt

                                                                                                                                  Marcin Krajewski

                                                                                                                                

Imieniny

Dzisiaj jest: 26 Czerwiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Paweł

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 9
Wczoraj 70
Tydzień 129
Miesiąc 1609
Wszystkich 121007