Wieści z gminy

STOP POŻAROM TRAW

18194257 623139627889306 5383595292093364472 nW trosce o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przypominają, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym, a także niejednokrotnie zagraża zdrowiu i życiu ludzi. 
Więcej informacji na stronie:
www.stoppozaromtraw.pl

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej „Przedsiębiorcą być”. Termin szkolenia został zaplanowany na 26 maja 2017 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Małdyty, w sali sesyjnej.
Prosimy o zgłaszanie się na szkolenie do dnia 15 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy Małdyty pokój nr 3 lub telefonicznie 89 7586124 w. 33.

Załączniki:
Pobierz plik (plakat na FB.jpg)plakat na FB.jpg[ ]1070 kB

ZAWIADOMIENIE NA XXII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY MAŁDYTY, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 26 KWIETNIA 2017 ROKU O GODZ.10:00 W SALI POSIEDZEŃ W BUDYNKU URZĘDU GMINY MAŁDYTY

W załączeniu zawiadomienie

Załączniki:
Pobierz plik (zawiadomienie o sesji.doc)zawiadomienie o sesji.doc[ ]48 kB

OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO

                                                                          O G Ł O S Z E N I E

               Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 )

                                 WÓJT  GMINY MAŁDYTY

                                                                 podaje do publicznej wiadomości

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 10/100 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Małdyty oznaczonej jako działka nr 14/31 o pow. 4.289 m2  uregulowana w księdze wieczystej nr EL2O/00021064/9 prowadzonej przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie.

 

Nieruchomość położona jest w Małdytach przy ul. Kopernika zabudowana jest budynkiem wielolokalowym Nr 25 w którym wyodrębniony jest lokal mieszkalny Nr 3o pow. 36,36 m2 położony na parterze do którego przynależy WC o pow. 0,89 m2 .

Cena nieruchomości wynosi:

30.200,00 zł. słownie: trzydzieści tysięcy dwieście, w tym

22.400,00 zł. wartość lokalu mieszkalnego

  7.800,00 zł. wartość udziału w działce

 

Pierwsza opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25 % wartości udziału w działce plus 23% podatek VAT.

Opłaty roczne wynosić będą 1% wartości udziału w działce plus 23% podatek VAT.

Cena gruntu będąca podstawą do ustalenia opłat może być aktualizowana na skutek wzrostu wartości gruntu w okresach nie krótszych niż 3 lata.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2   wymienionej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 25 maja 2017 r.

 

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Małdytach przy ul. Kopernika 10 /pokój nr 5/ lub telefonicznie pod numerem telefonu 758 6124 wew. 38.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni /w dniach 14.04 – 4.05.2017 r./ w siedzibie Urzędu Gminy w Małdytach przy ul. Kopernika 10 oraz stronach internetowych urzędu www.maldyty.pl i www.bip.maldyty.pl.

                                                                                                               Wójt

                                                                                                       Marcin Krajewski

Sporządził Czesław Myc

WÓJT GMINY MAŁDYTY PODAJE WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

W załączeniu informacja

Załączniki:
Pobierz plik (wykaz .doc)wykaz .doc[ ]40 kB

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I WSI Z DNIA 4 KWIETNIA 2017 R. W SPRAWIE ZARZĄDZENIA ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW

W załączeniu rozporządzenie

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2017 WÓJTA GMINY MAŁDYTY Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 ROKU W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. I. KWINTOWEJ W SZYMONOWIE

W załaczeniu Zarządzenie 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie.pdf)Zarządzenie.pdf[ ]315 kB

EKO - SOŁECTWO

EKO - SOŁECTWO

ZAWIADOMIENIE NA XXI SESJĘ RADY GMINY MAŁDYTY, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 29 MARCA 2017 ROKU O GODZ.10:00 W SALI POSIEDZEŃ W BUDYNKU URZĘDU GMINY MAŁDYTY

W załączeniu porządek Sesji

Załączniki:
Pobierz plik (zawiadomienie o sesji .doc)zawiadomienie o sesji .doc[ ]55 kB

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE LEŚNICA

Wójt Gminy Małdyty na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   ( t. j. Dz.U z 2016 r., poz. 2147 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 )

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małdyty, położonej w obrębie Leśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 46/2 o pow. 0,05 ha. – tereny zabudowane B – 0,05 ha. opisanej KW nr EL2O/00013817/4 przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Czynsz wywoławczy wynosi 50,00 zł. w stosunku rocznym, wadium 10,00 zł., minimalne postąpienie   5,00zł.  Przetarg na dzierżawę nieruchomości odbędzie się dnia 21 kwietnia 2017 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Małdyty, pokój nr 5.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości określonej powyżej w gotówce w kasie tut. Urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy Małdyty, konto nr  20 8843 0003 0020 00222000 0080, gdzie ma wpłynąć najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2017 r.  Umowa na czas określony do dnia  31 grudnia 2018 r. zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. O terminie i miejscu zawarcia umowy osoba ustalona jako kandydat na dzierżawcę nieruchomości, zostanie powiadomiona w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  

Czynsz płatny będzie w terminie do dnia 15 września każdego roku począwszy od 2017 r. w kasie Urzędu Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10 bądź na konto Urzędu Gminy Małdyty nr 06 8843 0003 0020 0022 2000 0041 Wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości ponosił będzie dzierżawca. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium zostanie wliczone na poczet czynszu osobie, która wygra przetarg. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.  Wszelkie informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Małdyty, pokój nr 5,  Tel. 897586124 wew. 38.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Sołectwa Leśnica  w dniach 22.03 – 20.04.2017 r.

Sprawę prowadzi Czesław Myc, Tel. 897586124, wew. 38

Strona 7 z 57

Imieniny

Dzisiaj jest: 24 Październik 2017    |    Imieniny obchodzą: Marty, Marcina, Rafała

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 4
Wczoraj 58
Tydzień 62
Miesiąc 1502
Wszystkich 65308