Wieści z gminy

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty
z dnia 25 lutego 2011 r.

Wójt Gminy Małdyty  ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych będących  przedmiotem  konkursu  w 2011 roku.


I Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Wójt Gminy Małdyty  zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert realizowanych w trybie ww. ustawy.

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.


II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1) nie reprezentują organizacji pozarządowych/podmiotów biorących udział w konkursie;

2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.


III. Zadania komisji konkursowych:

Komisja konkursowa opiniuje oferty składane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) w otwartym konkursie ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych w 2011 r


IV. Powołanie członków  komisji konkursowej:

W skład komisji konkursowej Wójt Gminy Małdyty  powoła  2  przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      spośród zgłoszonych przez  nie  kandydatów, wyłonionych droga losowania .


V. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) można składać w sekretariacie Urzędu Gminy, Małdyty  ul. Kopernika 10 , w terminie do dnia 04. 03. 2011 r. do godz. 15:00 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu)lub  pocztą elektroniczną  ( bez podpisu)  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Wójt

Antoni Smolak

Ogoszenie o wysokość opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Małdyty, 2011-02-07

OGŁOSZENIEWójt Gminy Małdyty informuje, że na podstawie uchwały Rady Gminy Małdyty Nr IV/9/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku (podjętej w oparciu o art. 4, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej - Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) wysokość opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków z miejscowości:
Małdyty, Budwity, Gumniska Wielkie, Kanty, Linki i Klonowy Dwór począwszy od dnia 01.03.2011 roku  ulegnie zmianie i będzie wynosić:

 • za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich odbiorców: 4,60 zł netto/ 0,37 zł + VAT/= 4,97 zł brutto,
 • za 1 m3 ścieków dowożonych beczkowozem do punktu zlewnego gminnej kanalizacji sanitarnej:4,60 zł. netto/0,37 zł. VAT/ = 4,97 zł. brutto


WÓJT
Antoni Smolak

Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Małdyty.

Przedkładamy Państwu do publicznej konsultacji projekt Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych o zapoznanie się z jego tekstem w celu zgłoszenia ewentualnych uwag, czy propozycji zmian.
Jednocześnie zaznaczam, iż regulamin stanowi zakres konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Z uwagi na chęć budowy dialogu obywatelskiego oraz realizacji swych zadań ustawowych w ścisłej współpracy z trzecim sektorem, serdecznie zapraszam do składania uwag i propozycji do przedmiotowego projektu.
Propozycje zmian proszę składać na piśmie w terminie do 13.01.2011 roku na adres: Urząd Gminy Małdyty ul. Kopernika 10 14-330 Małdyty z dopiskiem: Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pocztą elektroniczną na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Krystyna Szarzyńska

 Do pobrania :  projekt Regulaminu(w formacie PDF)  ( w formacie DOC)

ZIMOWISKO 2011

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wraz ze Stowarzyszeniem Równych Szans planuje organizację zimowiska w szkole narciarskiej w Murzasiche k/Zakopanego
Planowany termin zimowiska 25 stycznia-03 luty 2011 rok.
Z wypoczynku zimowego będą mogły skorzystać dzieci i młodzież w wieku 7- 18 lat ( w chwili trwania zimowiska uczestnik nie może mieć skończonych lat 18),
których przynajmniej jedno z rodziców, opiekunów jest płatnikiem KRUS.
Koszty uczestnictwa wynoszą 550 zł od osoby i obejmują:


całodobowe wyżywienie
zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
opiekę medyczną
ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków
sprzęt, wyciągi narciarskie
profesjonalnych instruktorów
transport
 


Jeśli znajdą się osoby chętne skorzystać z powyższej oferty prosimy o kontakt
z pracownikiem Izby zajmującym się organizacją zimowiska
( tel. 089 534 05 67, 089-527 71 89), w celu wstępnego wpisania na listę uczestników.

UWAGA: Stowarzyszenie jest w trakcie uzyskiwania funduszy i istnieje możliwość, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania lub braku uczestników planowane zimowisko się nie odbędzie.
Jednocześnie biuro informuje, że w przypadku odstąpienia od organizacji planowanego zimowiska osoby zainteresowane i chętne będą miały pierwszeństwo do uczestniczenia w zimowisku współorganizowanym z innymi instytucjami.
UWAGA: Liczba miejsc ograniczona.
O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

STRAŻACY Z OSP W KOSZAJNACH DZIECIOM

Strażacy z OSP Koszajny uczestniczyli w ubiegłą sobotę w niecodziennej akcji. Razem ze Św. Mikołajem odwiedzili jedną z rodzin mieszkającą na terenie gminy Małdyty i obdarowali ją świąteczną paczką, w której były nie tylko prezenty dla dzieci, ale również dla rodziców. Dzięki temu wyczynowi strażacy pokazali, że ich misja to nie tylko gaszenie pożarów, wyjazdy do wypadków, ale także pomoc niesiona na co dzień innym ludziom. Piękny gest, jaki zrobili Panowie z OSP w Koszajnach jest godny naśladowania przez innych i nie tylko w okresie świątecznym. Udowodnili, że niewiele potrzeba żeby dać innym trochę radości, wystarczy dobre serce, chęć pomocy i wspólna organizacja. Efekt tego jest nieoceniony - uśmiechy na twarzach, łzy wzruszenia, radość w sercach obdarowanych i darujących. Dzieci oprócz spotkania ze Św. Mikołajem mieli także okazję przejechać się wozem strażackim i porozmawiać ze strażakami. Zwieńczeniem tego dnia była wspólna wigilia - dzielenie się opłatkiem, składanie świątecznych życzeń, wspólne śpiewanie kolęd.

STRAŻACY Z OSP W KOSZAJNACH DZIECIOMSTRAŻACY Z OSP W KOSZAJNACH DZIECIOMSTRAŻACY Z OSP W KOSZAJNACH DZIECIOM

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Wójt Gminy Małdyty ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2011 r., który odbędzie się w dniach 1 kwietnia - 30 czerwca 2011 r.


I. WYMAGANIA
1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i nie karana za przestępstw popełnione umyślnie ( w tym przestępstwa skarbowe ).
2. co najmniej średnie wykształcenie,
3. znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
4. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
5. komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
6. podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa,
7
. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
8. zamieszkiwanie, praca , nauka na terenie Gminy Małdyty.

Dyżur konsultantów

logo-77 

Szanowni Państwo, uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 22.11.2010 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Małdyty, odbędzie się dyżur konsultantów Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 9:00-15:00.  Adres siedziby Urzędu Gminy - Małdyty ul. Kopernika 10.

Serdecznie zapraszamy

dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, telefon: 895219660

Mieszkam nad Kanałem Elbląskim

logotyp999 

Gminny   Ośrodek  Kultury  w  Małdytach,
ogłasza  konkurs   plastyczny pt. "Mieszkam nad Kanałem Elbląskim".
Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 

Cele  konkursu :

 - przybliżenie uczestnikom konkursu kultury ihistorii WarmiiiMazur,
 
- zachęcenie  dzieci imłodzieży do propagowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego  własnego regionu,
 
- rozwijanie wyobraźni plastycznej,

Warunki uczestnictwa wkonkursie:

- uczestnikkonkursu powinien wykonać jedną pracę plastyczną,
- prace oceniane będą w odpowiednich kategoriach wiekowych,
- format  prac  -  dowolny,
- technika  pracy -  dowolna,
- prace można składać już od 20.09.2010 roku, do Gminnego Ośrodka  Kultury  w  Małdytach,
- ostateczny termin  składania  prac  - 31.01. 2011 r.
- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu  lutym 2011 r.,
- komisja przyzna 15 nagród, które zostaną wręczone podczas FESTYNU HISTORYCZNEGO  w sierpniu 2011 r.,
- najciekawsze prace zostaną wydane w postaci pocztówek i kalendarzy. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
Konkurs  realizowany  jest w  ramach programu: Oś 4 Leader  w ramach PROW 2007-2013
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" 
Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Obwieszczenie o okręgach wyborczych

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA  GMINY  MAŁDYTY
z dnia  20 września 2010 roku

 

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wyborców informacje o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach  samorządowych wyznaczonych na dzień 21 listopada 2010 r.

   
Nr okręgu wyborczego
Granice okręgu wyborczego
Ilość wybieranych radnych
1
Sołectwo:    Dobrocin
2
2.
Sołectwo:    Wilamowo
1
3.
Sołectwo:    Drynki , Sople, Zajezierze
1
4.
Sołectwo:    Małdyty,  Leśnica
4
5.
Sołectwo:    Gumniska Wielkie, Sambród
1
6.
Sołectwo:    Klonowy Dwór,  Linki 
1
7.
Sołectwo:    Szymonowo
1
8.
Sołectwo:    Dziśnity,  Wodziany  
1
9.
Sołectwo:    Koszajny,  Wielki Dwór   
1
10.
Sołectwo:    Budwity, Kreki
1
11.
Sołectwo:    Jarnołtowo,  Kadzie
1

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest lokal Urzędu Gminy  Małdyty  przy ulicy Kopernika 10

WÓJT
 Ant
oni Smolak

Zaproszenie na festyn

Zaproszenie na festyn
pod hasłem ”Spacer po tęczy”,

który odbędzie się dnia 25.09.2010 roku o godzinie 13:00
w miejscowości Szymonowo (Świetlica)

Zapewniamy:
 dobry humor 
 wystawy, pokazy, poczęstunek
gry i zabawy zręcznościowe,
konkursy 
ognisko integracyjne

Festyn jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Strona 70 z 72

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Styczeń 2019    |    Imieniny obchodzą: Maria, Ildefons, Rajmund

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 38
Wczoraj 88
Tydzień 214
Miesiąc 1753
Wszystkich 110004