Wieści z gminy

MARZENIE O NAUCE

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)

15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji  14 czerwca 2017 roku.

Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www.efc.edu.pl).

W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.

Wszystkim Kandydatom życzymy powodzenia!

Załączniki:
Pobierz plik (baner_mojestypendium.jpg)baner_mojestypendium.jpg[ ]108 kB

PROGRAM POŻYCZKOWY "EWA plus"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchamia nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych „EWA plus”

Program „EWA plus” (E-nergia, W-oda, A-tmosfera) jest kontynuacją programu „PROSUMENT”. Skierowany jest do osób fizycznych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie nie tylko kontynuuje działania związane z wymianą w gospodarstwach domowych pieców węglowych na te opalane biomasą (głównie pelletem), pomp ciepła i budowę instalacji fotowoltaicznych ale dodatkowo tworzy możliwości kompleksowej termomodernizacji domów mieszkalnych przez ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO, czy wreszcie wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest. Stwarzamy także możliwość rozwiązania problemów wodnych, ściekowych, tam gdzie sieci publiczne są nieopłacalne ekonomicznie ze względu na kolonijną zabudowę poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i studni. Promujemy nowe rozwiązania poprzez finansowanie samochodów elektrycznych zero emisyjnych.

Wszystkie te działania powinny w przyszłości nie tylko poprawić standard życia mieszkańców Warmii i Mazur ale przede wszystkim zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza (dzisiaj wysokie na osiedlach domów jednorodzinnych) oraz wpłynąć na rozwój gospodarczy naszego regionu.

Dokumentacja programu „EWA plus” znajduje się na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl zakładka Portal Beneficjenta/ środki krajowe/ baza informacji o dofinansowaniu (ostatni wiersz).

Wnioski przyjmowane będą od 1 marca wyłącznie elektronicznie. Generator wniosków znajduje się na Portalu Beneficjenta/ środki krajowe.

Zapraszamy do nowo otwartego punktu kontaktu z Państwem, przy ulicy Prostej 20 D w Olsztynie. tel. 89 522 02 05

Poniżej link do materiałów filmowych.

https://www.youtube.com/watch?v=oTFYoPiEmkc

http://www.telewizjaolsztyn.pl/wiadomosci/6771,jak-miec-prad-prawie-za-darmo

WÓJT GMINY MAŁDYTY OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU 14/100 W WIELORODZINNYM BUDYNKU MIESZKALNYM W SAMBRODZIE

   Wójt Gminy Małdyty na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu    przeprowadzenia przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm. )

                                                                  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

   

    udziału 14/100 w wielorodzinnym budynku mieszkalnym nr 35 w Sambrodzie położonym na działce  nr 23/3  o pow. 0,49 ha.  położonej w miejscowości i obrębie Sambród  wraz z prawem wyłącznego korzystania z     lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. użytkowej 98,04 m2 położonego na piętrze i pomieszczenia przynależnego   nr 1 o pow. 23,35 m2 .  Lokal wymaga częściowej adaptacji do pełnienia funkcji mieszkalnej.  

      Dla nieruchomości w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie prowadzona jest KW  Nr EL2O/00004239/2.  Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu  zagospodarowania przestrzennego.

    Budynek wpisany jest do rejestru zabytków jako oficyna pałacowa pod nr – A-873/O w związku z tym  zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami cena ustalona w wyniku przetargu zostanie  obniżona o 50% .

        Cena wywoławcza wynosi 26.500,00 zł. . 

        Wysokość wadium wynosi 1.500,00 zł. .

    Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn., że minimalne postąpienie nie może być niższe niż 270,00 zł.                                                             

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

        Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2017 r.  o  godz. 1100 w Urzędzie Gminy  Małdyty, ul. Kopernika 10,  pokój nr 5.

    Wadium płatne gotówką w kasie Urzędu Gminy w Małdytach, ul. Kopernika 10 lub na rachunek Urzędu     Gminy nr 20 8843 0003 0020 0022 2000 0080, gdzie ma wpłynąć najpóźniej do dnia17.03.2017 r. włącznie.

    Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdują się na koncie Gminy Małdyty.

    Wadium nie wpłacone w terminie i formie podanej w ogłoszeniu, uniemożliwia udział w przetargu.

    Dowód wniesienia wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

    Uczestnicy przetargu są ponadto zobowiązani do przedstawienia na żądanie komisji przetargowej aktualnego dokumentu tożsamości i aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna.

    W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno     być wpłacone przez oboje współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że     zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości, wyrażona przez drugiego  współmałżonka  przed notariuszem lub Wójtem Gminy Małdyty.

    Cena nieruchomości ustalona w przetargu  pomniejszona o wpłacone  wadium podlega wpłacie przed  podpisaniem aktu.

    Nabywca który wygra przetarg a nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej traci wadium, pozostałym     uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni po przetargu.

    Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości będzie zobowiązana do złożenia przed zawarciem umowy  notarialnej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Delegatura w Elblągu zobowiązania do przestrzegania i realizacji przepisów ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad    zabytkami (  Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm. ), a w szczególności art. 36.1. Na podstawie podpisanego przez nabywcę    zobowiązania, Urząd konserwatorski wydaje decyzję administracyjna pozwalająca na  sprzedaż nieruchomości.

    Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

    Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu

    Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

    Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Małdytach, ul. Kopernika 10, pok. nr 5,  tel. 089 7586124 wew. 38.   

    Niniejsze ogłoszenie podlega

    wywieszeniu na tablicy ogłoszeń

    Urzędu Gminy i sołectwa Sambród

    w dniach  17.02 - 18.03.2017 r. 

   Sporządził Czesław Myc

WÓJT GMINY MAŁDYTY OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W GUMNISKACH MAŁYCH

   Wójt Gminy Małdyty na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j.   Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie   sposobu i trybu    przeprowadzenia przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz.   1490 ze zm. )

                                                          ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

   

    lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym nr 5 w Gumniskach Małych na działce  nr     113/14 o pow. 0,0106 ha. w obrębie Leśnica.

    Lokal o pow. 31,16m2 wymaga pełnej adaptacji do pełnienia funkcji mieszkalnej.  

      Dla nieruchomości w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie prowadzona jest KW Nr EL2O/00022710/0.   

    Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

            Cena wywoławcza wynosi 9.400,00 zł. . 

        Wysokość wadium wynosi 500,00 zł. .

    Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych      dziesiątek złotych, tzn., że minimalne postąpienie nie może być niższe niż 100,00 zł.                                                            

 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

        Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2017 r.  o  godz. 1000 w Urzędzie Gminy  Małdyty, ul. Kopernika 10,     pokój nr 5.

    Wadium płatne gotówką w kasie Urzędu Gminy w Małdytach, ul. Kopernika 10 lub na rachunek Urzędu     Gminy nr 20 8843 0003 0020 0022 2000 0080, gdzie ma wpłynąć najpóźniej do dnia17.03.2017 r. włącznie.

    Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdują się na koncie Gminy Małdyty.

    Wadium nie wpłacone w terminie i formie podanej w ogłoszeniu, uniemożliwia udział w przetargu.

    Dowód wniesienia wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

    Uczestnicy przetargu są ponadto zobowiązani do przedstawienia na żądanie komisji przetargowej aktualnego     dokumentu tożsamości i aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna.

    W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno     być wpłacone przez oboje współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że     zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości, wyrażona przez drugiego     współmałżonka  przed notariuszem lub Wójtem Gminy Małdyty.

    Cena nieruchomości ustalona w przetargu  pomniejszona o wpłacone  wadium podlega wpłacie przed  podpisaniem aktu.

    Nabywca który wygra przetarg a nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej traci wadium, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni po  przetargu.

    Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

    Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu

    Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

    Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Małdytach, ul. Kopernika 10, pok. nr 5, tel. 089 7586124 wew. 38.   

    Niniejsze ogłoszenie podlega

    wywieszeniu na tablicy ogłoszeń

    Urzędu Gminy i sołectwa Gumniska Małe

    w dniach  17.02 - 18.03.2017 r. 

   Sporządził Czesław Myc

ZAWIADOMIENIE NA XX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY MAŁDYTY, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 LUTEGO 2017 ROKU O GODZ.10:00 W SALI POSIEDZEŃ W BUDYNKU URZĘDU GMINY MAŁDYTY

W załączeniu zawiadomienie.

Załączniki:
Pobierz plik (zawiadomienie o sesji.doc)zawiadomienie o sesji.doc[ ]48 kB

PAMIĘTAJ O OCHRONIE PSZCZÓŁ I INNYCH ZAPYLACZY !!!

W zalączeniu nformacja.

BADANIE WZROKU

BADANIE WZROKU

Załączniki:
Pobierz plik (certyfikat 2017.pdf)certyfikat 2017.pdf[ ]569 kB

KONKURS - PAMIĄTKA REGIONU WARMII I MAZUR

W załączniu informacja

ŚWIATOWY TYDZIEŃ JASKRY

W załączeniu informacja.
Załączniki:
Pobierz plik (ŚWIATOWY TYDZIEŃ JASKRY.doc)ŚWIATOWY TYDZIEŃ JASKRY.doc[ ]28 kB

E-KOMPETENCJE BEZ BARIER

W załączeniu informacja.

Strona 9 z 57

Imieniny

Dzisiaj jest: 24 Październik 2017    |    Imieniny obchodzą: Marty, Marcina, Rafała

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 4
Wczoraj 58
Tydzień 62
Miesiąc 1502
Wszystkich 65308