Wieści z gminy

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na dotacje

Informacja

      Zgodnie z  art.15 ust 2 pkt 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96, poz. 873, z późn. zm.) podaje do  wiadomości  kwoty dofinansowania jakie   otrzymały organizacje   w konkursie  na realizację zadań własnych gminy Małdyty  przez organizacje pozarządowe  w 2012r.

 Zadanie Nr 1     Podtrzymywanie  i upowszechnianie   tradycji  narodowej , pielęgnowanie polskości  oraz rozwoju świadomości  narodowej, obywatelskiej i  kulturowej  osób  zagrożonych  wykluczeniem społecznym

 

Nazwa organizacji

Wartość dotacji 

Stowarzyszenie  na rzecz  rozwoju  kultury  w Gminie Małdyty  MAUDA 

 

2000

Stowarzyszenie  „Szkolniak"

 

 

2000

 

SUMA

4000

 

 

  Zadanie Nr 2       Przeciwdziałanie  uzależnieniom  i patologiom   społecznym 

Nazwa organizacji

Wartość dotacji 

Uczniowski  Klub Sportowy  ALTIS  Małdyty

3500

Stowarzyszenie  na rzecz  rozwoju  kultury  w Gminie Małdyty  MAUDA 

 

2000

TPD Koło  Pomocy  Dzieciom  i Młodzieży  Specjalnej  Troski  Małdyty

 

4000

Uczniowski  Klub Sportowy  Tęcza   Małdyty(gimnazjada)

 

1000

Uczniowski  Klub Sportowy  Tęcza   Małdyty ( suatka)

500

Uczniowski  Klub Sportowy  Tęcza   Małdyty

( piłka)

500

GKS  „Czarni"   Małdyty 

 

3500

Stowarzyszenie  „Szkolniak"

 

1000

Razem

16000

 

Małdyty 02.04.2012r.                                                       

UWAGA RODZICE

Uprzejmie informujemy , że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową www.zlobki.mpips.gov.pl zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

UCHWAŁA Nr XIII / 128 /12

  UCHWAŁA Nr XIII / 128 /12

Rady Gminy Małdyty

z dnia 18 stycznia 2012 r.


w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wielkim Dworze


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 5c pkt. 1 w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wielkim Dworze z dniem 31 sierpnia 2012 r.

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty o opinię o likwidacji szkoły.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Mirosława Rybska

Czytaj więcej: UCHWAŁA Nr XIII / 128 /12

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie Wójta Gminy Małdyty

Wójt Gminy Małdyty ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem konkursu w 2012 roku.

I.Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Wójt Gminy Małdyty zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert realizowanych w trybie ww. ustawy.

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1) nie reprezentują organizacji pozarządowych/podmiotów biorących udział w konkursie;

2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

III. Zadania komisji konkursowych:

Komisja konkursowa opiniuje oferty składane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 r

IV. Powołanie członków komisji konkursowej:

W skład komisji konkursowej Wójt Gminy Małdyty powoła 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spośród zgłoszonych przez nie kandydatów, wyłonionych droga losowania .

V. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) można składać w sekretariacie Urzędu Gminy, Małdyty ul. Kopernika 10 , w terminie do dnia 29.02.2012 r. do godz. 15:00 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu) lub pocztą elektroniczną ( bez podpisu) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj

Konkurs na wykonywanie zadań publicznych

 Zarządzenie Nr 0050.6.2012
 Wójta Gminy Małdyty
 z dnia  10  lutego 2012 r.

 w sprawie:     ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy  w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   

     Na podstawie art. 13  ust. 1 i art. 15 ust 2a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96, poz. 873, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr  XI/105/2011   Rady Gminy Małdyty    z dnia 30 listopada  2011roku w sprawie  uchwalenia Programu współpracy Gminy  Małdyty z organizacjami  pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi    działalność  pożytku publicznego  na rok 2012.

§ 1


 Ogłasza się  otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Małdyty  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2

Termin składania ofert upływa w ciągu 21 dni tj  5 marca  2012r. o godz. 16 00.

§ 3

1. Informację o ogłoszeniu  konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie: 
•    w Biuletynie Informacji Publicznej;
•    na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Małdyty
•    na stronie internetowej  Urzędu Gminy Małdyty
 2. Treść informacji o konkursie stanowi załącznik nr 1  do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

Dokument do pobrania tutaj

PYTASZ- NIE BŁĄDZISZ

Uprzejmie informujemy, że Ośrodki Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Województwie Warmińsko-Mazurskim udzielają bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich (www.wmson.eu ) ,(  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

Projekt trwa od września 2011 roku do sierpnia 2015 roku.

1.Poradę może uzyskać każdy dorosły mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego
2.Porady prawne i obywatelskie świadczone sa m.in. w zakresie:
-prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego i spadkowego,
- prawa pracy,
- prawa ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej,
- praw konsumenckich,
- stosunków międzyludzkich i sąsiedzkich.
3.Kontakt z doradcami może odbywać się:
- osobiście , w siedzibie Ośrodka,
- telefonicznie lub
-e-mailowo za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej projektu- www.wmson.eu

Poniżej podajemy dane adresowe Ośrodków:

1)    ELBLĄG
ul. Bałuckiego 5 Ł

82-300 Elbląg
Tel./fax:55 6424249, Tel. 501274605
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." target="_self">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2)    EŁK
ul. Małeckich 3, lok.8
19-300 Ełk
Tel./fax: 877321111, Tel: 501274611
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." target="_self">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. OLSZTYN
Al. Marszałka J.Piłsudskiego 11/17 , lok.105
10-575 Olsztyn
Tel./fax: 89 5237782, Tel: 501274665
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nowa stawka i terminy zwrotu podatku akcyzowego

Na posiedzeniu, w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 rok od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.

W 2012 roku  producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego ( w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj:

  1. od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. – wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od.1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.
  2. od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. – wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej  w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Pieniądze będą wypłacane w następujących terminach:
- od 2 do 30 kwietnia 2012 r,, w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
- od 1 do 31 października 2012 r., w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Pieniądze będą wypłacane gotówka w kasie Urzędu Gminy Małdyty albo przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.

Informację przygotowano na podstawie notki umieszczonej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju.

Sekretarz Gminy
Stanisława Domańska

Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Małdyty

Informuję, że w dniu 1 lipca 2011 r. nastąpiła zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152, póz. 897). W wyniku tej zmiany, zgodnie z jej art. l pkt 17, dniadziałalność przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości staje się działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dlatego też, z dniem 1 stycznia 2012 (data od której zmiany w ustawie zaczynają obowiązywać), Wójt Gminy Małdyty utworzy rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy. W wyniku powyższego, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Małdyty jest obowiązany do uzyskania wpisu do wyżej wymienionego rejestru. Jednakże, przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005 nr 236 póz. 2008 z późn. zm.) posiadali i posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Małdyty mogą wykonywać swoją działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Sekretarz Gminy
Stanisława Domańska

szczegóły zmian oraz wzór wniosku i oświadczeń w "czytaj całość"

Czytaj więcej: Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Małdyty

OSP KOSZAJNY DZECIOM

Już po raz drugi Strażacy OSP Koszajny zorganizowali świąteczną paczkę dla rodziny z terenu Gminy Małdyty. Prezent świąteczny zawierał m.in. artykuły spożywcze (w tym słodycze dla dzieci) i środki czystości. W tym roku wybrali rodzinę z Bagnit, która liczy ośmioro dzieci w wieku od 2 do 16 lat. Już tradycją stało się, że rodzina, która ma być obdarowana nie wie o tym. Tak też było tym razem. Jakże wielkie zdziwienie, ciekawość i radość wzbudzili strażacy podjeżdżający pod dom tej rodziny. Dodatkową atrakcją była przejażdżka wozem strażackim. Radość i wzruszenie towarzyszyły zarówno obdarowanym, jak i obdarowującym. Ten piękny gest ze strony Strażaków z OSP Koszajny, jest dowodem na to, że nawet w tych coraz trudniejszych czasach, w jakich żyjemy, można niewielkim wysiłkiem podzielić się swoim sercem z innymi. Wystarczy odrobina chęci i dobrej woli, a przy niewielkim nakładzie finansowym można dać mnóstwo radości drugiej osobie. Inicjatywa Strażaków z Koszajn zasługuje na podziw i powinna być wzorem do naśladowania dla innych. Uwieńczeniem tego wydarzenia było spotkanie wigilijne w remizie OSP w Koszajnach, gdzie zebrali się członkowie i ich rodziny, aby połamać się opłatkiem, złożyć sobie świąteczne życzenia i ucztować przy wigilijnym stole.

OSP KOSZAJNY DZECIOM OSP KOSZAJNY DZECIOM OSP KOSZAJNY DZECIOM OSP KOSZAJNY DZECIOM OSP KOSZAJNY DZECIOM OSP KOSZAJNY DZECIOM

 

Marcin Krajewski

Indywidualizacja procesu nauczania szansą na lepszy start

kaplud-efs 

W okresie od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Gmina Małdyty przystąpiła do realizacji projektu systemowego pod nazwą "Indywidualizacja procesu nauczania szansą na lepszy start", realizowanego przez Szkołę Podstawową w Małdytach, Szkołę Podstawową w Wielkim Dworze, Zespół Szkół w Szymonowie  w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych  współfinansowanego przez EFS o całkowitej wartości projektu 106 648,00  PLN, ( słownie: sto sześć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych).Uczestnikami projektu są uczniowie klas I-III szkół podstawowych w Gminie Małdyty. Udział w projekcie ma na celu rozwój indywidualnych zainteresowań i umiejętności, poszerzenie wiedzy oraz stworzenie warunków do przejawiania twórczej postawy i aktywności społecznej.

czytaj całość w dziale "projekty i programy" - Europejski Fundusz Społeczny

Strona 86 z 92

Imieniny

Dzisiaj jest: 28 Wrzesień 2020    |    Imieniny obchodzą: Marek, Wacław

Szukaj w serwisie

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 99
Wczoraj 54
Tydzień 99
Miesiąc 2196
Wszystkich 159360